SZKOLNY

 

SYSTEM         OCENIANIA

 

opracowany przez Radę Pedagogiczną

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie

 

 

 

SPIS  ROZDZIAŁÓW

 

I.                   Założenia ogólne.

II.                Sposoby zbierania informacji o uczniu.

III.             Szkolny system motywacyjny

IV.           Ogólne zasady i kryteria oceny przedmiotowej oraz klasyfikowanie i promowanie.

V.              Dokumentacja osiągnięć ucznia.

VI.           Sposób informowania rodziców.

VII.        Ważne terminy.

VIII.     System odwoławczy.

IX.            Ewaluacja.

 

I.   ZAŁOŻENIA         OGÓLNE

 

         Szkolny system oceniania opracowano na podstawie konsultacji przeprowadzonych w środowisku nauczycieli, rodziców i uczniów.

             Podstawą do opracowania jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562 i Nr 130, poz. 906).

 

 

            Zadaniem Szkolnego Systemu Oceniania jest:

 

-         informowanie ucznia o jego osiągnięciach,

-         ocenianie ucznia,

-         upowszechnianie osiągnięć uczniów,

-         diagnozowanie,

-         ewaluowanie programów nauczania.

 

Szkolny System oceniania zapewnia:

 

 uczniom:

 

-         jasne i jawne kryteria oceny,

-         takie same zasady oceniania na wszystkich przedmiotach,

-         rzetelną informację  zwrotną,

-         indywidualność oceniania,

-         możliwość samooceny,

-         wspieranie kreatywności i oryginalności w procesie uczenia się;

 

rodzicom:

 

-         prostotę i jasność systemu,

-         jawność kryteriów oceniania,

-         możliwość częstej informacji zwrotnej o postępach dziecka;

 

nauczycielom:

 

-         różnorodność źródeł informacji o uczniu,

-         łatwość stosowanych metod, form i technik oceniania.

 

 

II.       SPOSOBY          ZBIERANIA            INFORMACJI

 

 

1.      Obserwacja ciągła w czasie zajęć lekcyjnych.

 

2.      Obserwacja poczynań ucznia na różnych płaszczyznach życia szkolnego.

 

3.      Uwagi i spostrzeżenia w dzienniku lekcyjnym.

 

4.      Semestralna i końcowa samoocena ucznia.

 

 

III.         SZKOLNY  SYSTEM  MOTYWACYJNY

 

            Uczeń  ma prawo uczestniczyć w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych oraz prezentować swoje prace na wystawach.

            Wewnątrzszkolne konkursy dotyczyć będą:

 

1.      Przedmiotów ogólnokształcących.

2.      Przedmiotów artystycznych.

3.      Działalności sportowej.

4.      Związane z działalnością na rzecz środowiska.

 

             Uczniowie będą brać udział w pozaszkolnych konkursach organizowanych zgodnie z proponowaną ofertą.

 

            Za prezentowanie swego dorobku w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych oraz promowanie szkoły w środowisku lokalnym i regionalnym uczeń otrzymuje nagrody /w ramach posiadanych przez szkołę i organizatorów środków/ w postaci:

 

a/  nagród rzeczowych,

b/ dyplomów,

c/ sponsorowania wycieczki /przez Radę Rodziców/,

            o r a z

d/ nadanie tytułów honorowych np. mistrz ortografii w roku szkolnym.

 

IV.         OGÓLNE          ZASADY   I   KRYTERIA   OCENY

PRZEDMIOTOWEJ

ORAZ   KLASYFIKOWANIA         I   PROMOWANIA

 

 Wstęp.

 

§ 1. Ocenianie.

 

§ 2. Klasyfikowanie.

 

§ 3. Promowanie.

 

§ 4. Sprawdziany

 

Załączniki.

 

  WSTĘP

 

Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania ujętych w „Szkolnym zestawie programów oraz na formułowaniu oceny”.

 

            Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)      pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)      motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)      dostarczanie rodzicom /prawnym  opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)      umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Wewnątrzszkolne  ocenianie obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców /prawnych opiekunów/,

2)      bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

3)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4)      ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

 

Ilekroć w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, klasyfikowania i promowania mowa o :

-         klasyfikowaniu śródrocznym lub okresowym, należy przez to rozumieć klasyfikowanie po pierwszym okresie,

-         rodzicach, należy przez to rozumieć prawnych opiekunów.

 

Na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej przedstawia się nie tylko wskaźniki ilościowe poziomu  osiągnięć uczniów i ich zachowań, ale analizuje się również przyczyny niepowodzeń szkolnych młodzieży.

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania jest załącznikiem do rozporządzenia MEN  z dnia 30 kwietnia 2007r (Dz. U. Nr 83, poz.562 i Nr 130, poz. 906).

 

§ 1.  OCENIANIE

 

1.      Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustalenie kryteriów wymagań na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego przez niego programu nauczania i poinformowanie o nich uczniów na początku roku szkolnego.  

2.      Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, ustalone zgodnie z kryteriami, winny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność.

3.      Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

4.      Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie „plusów” i „minusów”.

5.      Oceny okresowe i końcoworoczne winny być wyrażone pełnym stopniem stosowanej skali, jak w  § 2. 13.

6.      Nauczyciel w ciągu jednego okresu winien wystawić każdemu uczniowi co najmniej tyle ocen cząstkowych, ile wynosi tygodniowa liczba godzin realizowania danego przedmiotu pomnożona przez dwa.

7.      Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

8.      Formą sprawdzenia poziomu osiągnięć uczniów może być: praca pisemna, praca klasowa, sprawdzian, kartkówka.

9.      Dokładnie sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń winien otrzymać w okresie do dwóch tygodni od daty pisania danej pracy.

10.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice mogą otrzymać do wglądu i zwracają je nauczycielowi w terminie przez niego ustalonym.

11.  Nauczyciel powinien przechowywać prace klasowe uczniów przez  okres jednego roku od czasu ich pisania.

12.  Nauczyciel języka polskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu okresu dwóch prac klasowych oraz w ciągu roku 2 sprawdzianów językowych i 4 dyktand.

13.  Nauczyciel języka obcego winien wśród ocen cząstkowych uwzględniać sprawdzanie osiągnięć uczniów w zakresie poszczególnych umiejętności:

-         rozumienie tekstu  czytanego,

-         rozumienie tekstu  słyszanego,

-         sprawności językowo gramatycznej,

-         wypowiedzi na zadany temat.

14.  Prace pisemne np. z historii nie mogą mieć wyłącznie formy testowej.

15.  W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż dwie prace klasowe, a w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną.

16.  Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania /więcej niż 3 jednostki lekcyjne/ winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

17.  Nauczyciele mają prawo do niepodawania terminu sprawdzianu, jeżeli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć przez absencję, ucieczki z lekcji, itp.

18.  Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej należy zaprzestać pisania prac klasowych.

19.  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w pkt.1, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom  edukacyjnym wynikającym z programu.

20.   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, informatyki - jeżeli nie są to przedmioty kierunkowe - należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

21.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), na podstawie opinii lekarza.

22.   Ocenę z religii/etyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych wlicza się do średniej ocen uzyskanych przez ucznia.

 

§ 2. KLASYFIKOWANIE

 

 

1.        Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

2.        Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych.

3.        Klasyfikowanie  śródroczne  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w statucie szkoły oraz oceny z zachowania.

4.        Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie ustnej z tygodniowym wyprzedzeniem.

5.        O przewidywanym dla ucznia rocznym stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców – w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, w trakcie spotkania z rodzicami.

6.        Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna śródroczna /końcoworoczna/ może być zmieniona  w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  sprawdzającego i egzaminu poprawkowego. Zasady i tryb przeprowadzania egzaminów zostały określone  w załączniku nr. 1.

7.        Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna   może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny sprawdzający.

8.        Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych  przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz spełniający obowiązek szkolny lub  obowiązek nauki poza szkołą.

9.        Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku     końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z  zajęć edukacyjnych, może   zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

10.    W klasach I - III ocena klasyfikacyjna /okresowa/ jest oceną opisową /załącznik nr4/.

11.     Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega na   podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny  opisowej klasyfikacyjnej oraz oceny z zachowania zgodnie z  §2.11 i  § 2.13.  

12.    Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy.

13.    Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne /okresowe/, począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach według następującej skali:

1.stopien celujący                         6

                                    2.stopień bardzo dobry -          5

                                    3.stopien dobry            -            4

                                    4.stopien dostateczny -            3

                                    5.stopien dopuszczający -          2

                                    6.stopien niedostateczny-            1

 

Nauczyciel jest zobowiązany określić wymagania edukacyjne z danego przedmiotu na poszczególne oceny:

 

            Wymagania konieczne  (ocena dopuszczająca)

 

Treści nauczania obejmują elementy niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu i potrzebne w życiu.

 

            Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)

 

Treści najważniejsze w  uczeniu:

łatwe, przystępne, o niewielkim stopniu  trudności, proste, uniwersalne umiejętności.

 

            Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

 

Treści istotne, bardziej złożone – użyteczne w działalności szkolnej i pozaszkolnej. Umiejętności stosowania wiadomości w typowych sytuacjach.

 

            Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra)

 

Ważne, trudne treści wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające rozwiązywanie problemów.

Pełne opanowanie programu.

 

            Wymagania wykraczające (ocena celująca)

 

Treści znacznie wykraczające poza program.

Efekty samodzielnej pracy ucznia wynikające z indywidualnych zainteresowań.

Wykorzystanie dodatkowych własności.

 

14.    Ocenę z zachowania końcoworoczną /okresową/ począwszy od klasy czwartej ustala się

         w następującej skali:

            - wzorowe

            - bardzo dobre

            - dobre

            - poprawne

            - nieodpowiednie

            - naganne

 

15.     W klasach I–III ocena z zachowania jest oceną opisową. Dotyczy oceny klasyfikacyjnej

          końcoworocznej i okresowej.

16.      Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

            1/ oceny z zajęć edukacyjnych,

            2/ promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

17.              Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem zasad i procedury zawartych w załączniku nr 2.

18.              Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez  nauczyciela ocena okresowa lub końcoworoczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.

19.              Jeżeli w wyniku klasyfikacji okresowej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków  /rodzice i uczeń powinni być zainteresowani tą szansą/.

20.              Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności  ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

21.               Egzamin klasyfikacyjny i  sprawdzający przeprowadza się w określonym trybie /załącznik nr 2/.  

22.              Ustalona przez komisję egzaminacyjną ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz ocena z zachowania jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej, semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z jednego, a w wyjątkowych przypadkach – za zgodą rady pedagogicznej dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. (załącznik 3).

 

 

§ 3.            PROMOWANIE

 

1.      Uczeń klas I- III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.      Uczeń klas IV-VI otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze  wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  z uwzględnieniem §2.7 i § 2.21 uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem  § 3.9.

3.      Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w  § 3.1. albo w  § 3.2. nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z uwzględnieniem § 3.4.

4.      Ucznia klasy I - III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko wyjątkowych  wypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię specjalistyczną oraz  w porozumieniu z rodzicami.

5.      Począwszy od klasy czwartej,  uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał  ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych  przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin   poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

6.      Sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego określa załącznik nr 1.

7.      Uczeń, który z uzasadnionych przyczyn  nie przystąpił do egzaminu         poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły (nie później niż do końca września).

8.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem  pkt. 9.

9.      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych /dotyczy drugiego etapu edukacyjnego/.

 

§ 4. SPRAWDZIANY

 

1.          Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań.

2.          W klasie szóstej okręgowa komisja egzaminacyjna zwana dalej „komisją okręgową” przeprowadza sprawdzian, o którym mowa w  § 1.

3.          Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. Przeprowadzany jest w kwietniu.

4.          Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do  ich dysfunkcji.

5.          Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

6.          Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu z przyczyn losowych  w dodatkowym  terminie  albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w kolejnym terminie  określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

7.          Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły danego roku,  powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. Przepisy  § 5 i  § 6 stosuje się odpowiednio.

8.          Wyniki sprawdzianu ustala powołany przez dyrektora okręgowej komisji zespół  egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.

9.          Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

10.      Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

11.      Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla  każdego ucznia komisja okręgowa przesyła do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych  a w przypadku, o którym mowa w  pkt. 7 – do dnia 31 sierpnia   danego roku.

12.      Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadza się począwszy od 2002r.

 

ZAŁĄCZNIK  NR  1

 

 

Egzamin poprawkowy

 

1.      Egzamin poprawkowy może być przeprowadzony z uwzględnieniem  § 3.6 i  § 3.7 w powiązaniu z  § 3.5.

2.      Termin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców  zgłoszoną do dyrektora szkoły na 10 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie /pierwszym lub drugim/.

3.      Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły nie później niż w ostatnim tygodniu ferii zimowych /egzamin poprawkowy śródroczny/ lub w ostatnim  tygodniu ferii letnich /egzamin poprawkowy końcoworoczny/.

4.       Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu  z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin  ma formę ćwiczeń praktycznych.

5.       Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład  komisji wchodzą:

            1/ dyrektor szkoły – jako przewodniczący,

            2/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

            3/ nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne – jako członek

               komisji.

6.      Nauczyciel, o którym mowa w pkt.5, ust.2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji  na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela  prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.       Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład  komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną  przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8.      Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu  oraz ustalony stopień według skali określonej w  § 2.13.

 

ZAŁĄCZNIK  NR  2

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

1.        Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń zgodnie z  § 2.18,  § 2.19 i  § 2.20 „Szkolnego  systemu oceniania”.

2.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców  złożoną u dyrektora szkoły na 10 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie lub w roku szkolnym.

3.        Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły nie później niż w ostatnim tygodniu ferii zimowych /dla ucznia nie klasyfikowanego w pierwszym okresie/ oraz nie    później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich /dla ucznia nie klasyfikowanego w drugim  okresie/.

4.        Termin  w/w egzaminu ustala się w porozumieniu z nauczycielem  /nauczycielami/   przedmiotu  /przedmiotów/.

5.         Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja  w składzie:

·        dyrektor szkoły – jako przewodniczący,

·        nauczyciel danego przedmiotu – jako egzaminator,

·        nauczyciel tego samego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego- jako członek komisji,

·        rodzic dziecka – jako obserwator.

 

6.        Tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ustala przewodniczący komisji z rodzicami dziecka, a dotyczy on liczby przedmiotów, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia.

7.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej oraz w formie  ćwiczeń praktycznych /plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne/.

8.         Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład  komisji, termin egzaminu, pytania /ćwiczenia, zadania praktyczne/ egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się   pisemne   odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.

9.        Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu  oraz ustalony stopień według skali określonej w  § 2.13.

 

ZAŁĄCZNIK  NR  3

 

Egzamin sprawdzający

 

1.      Egzamin sprawdzający może zdawać uczeń zgodnie z  § 3.23 z uwzględnieniem §3.24.

2.       Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na jeden tydzień przed zakończeniem zajęć  dydaktycznych /edukacyjnych/ w okresie lub roku szkolnym.

3.      Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, nie później niż przedostatni dzień zajęć edukacyjnych w danym okresie /pierwszym lub drugim/.

4.      Egzamin sprawdzający składa uczeń przed nauczycielem przedmiotu i wychowawcą klasy.  W egzaminie może uczestniczyć bez prawa głosu rodzic ucznia.

5.      Nauczyciel, o którym mowa w pkt.4 może skorzystać z uprawnień określonych w pkt.6  załącznik nr 1.

6.       Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie jak w pkt.4 załącznik nr 1.

7.       Pytania, /ćwiczenia, zadania praktyczne/ egzaminacyjne proponuje egzaminator. Stopień trudności pytań /ćwiczeń, zadań praktycznych/ musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.

8.       Komisja, o której mowa w pkt.4, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:

            a/ podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

            b/ pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku

                egzaminu.

9.      Do egzaminu sprawdzającego stosuje się przepisy pkt.7 i pkt.8 załącznika nr 1.

10.  Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu  sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

11.  W przypadku zastrzeżeń do pracy osób wymienionych w pkt.4 uczeń zdaje egzamin przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły /załącznik nr 2 pkt.5./.

12.  Powtórny egzamin sprawdzający przeprowadza się w szkole, do której uczęszcza dany  uczeń. Egzamin ten należy przeprowadzić:

            1/ w przypadku stopnia okresowego – w ciągu dwóch pierwszych tygodni następnego

                okresu,

            2/ w przypadku stopnia rocznego – do końca danego roku szkolnego.

 

 

13.  Przy powtórnym egzaminie sprawdzającym stosuje się przepisy pkt. 5-9.

14.   Od stopnia ustalonego w wyniku powtórnego egzaminu sprawdzającego odwołanie nie  przysługuje.

 

V. DOKUMENTACJA   OSIĄGNIĘĆ  UCZNIA

 

Postępy uczniów będą odnotowane             w:

 

1/         dzienniku lekcyjnym przy pomocy oceny cyfrowej według ustalonej skali /na I etapie edukacyjnym/ w zakresie:

-         mówienie i słuchanie

-         czytanie,

-         pisanie,

-         umiejętności rachunkowe,

-         umiejętności praktyczne,

-         zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia,

-         organizowanie własnej pracy,

-         współdziałanie w grupie.

 

 

2/   DOTYCZY DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO – dziennikach lekcyjnych i dzienniczkach uczniowskich oceny bieżących postępów ucznia,

 

3/   kronice – wpisy najlepszych uczniów oraz laureatów i finalistów konkursów pozaszkolnych różnych szczebli,

 

4/             dyplomach  dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.

 

            VI .         SPOSOBY         INFORMOWANIA  RODZICÓW

 

Rodzice będą informowani o osiągnięciach szkolnych swoich dzieci w następujący sposób:

 

1/ wpisy do zeszytów i dzienniczków uczniowskich,

 

2/ organizowanie spotkań „Dni otwartych”, podczas których rodzice będą mogli  uczestniczyć

 w zajęciach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą.  

3/ indywidualne spotkania z rodzicami (według potrzeb),

4/ wywiadówki śródokresowe i okresowe.

 

            VII.         WAŻNE          TERMINY

 

1.      Zakończenie I okresu – podsumowanie osiągnięć uczniów  - w piątek ostatniego pełnego  tygodnia przed feriami zimowymi.

 

2.      Zakończenie roku szkolnego – podsumowanie osiągnięć uczniów – w piątek  poprzedzający 24 czerwca, ale nie później niż 24 czerwca.

 

3.      Konkursy artystyczne odbywają się od października do maja zgodnie z napływającymi  ofertami.

 

4.      Konkursy sportowe na szczeblu  szkoły i gminy odbywają się zgodnie z harmonogramem opracowanym przez  UKS.

 

5.       Spotkania śródokresowe odbywają się w połowie listopada i w połowie kwietnia. Organizowane są dla rodziców uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce lub sprawiają trudności wychowawcze.

 

6.     Wywiadówka okresowa odbywa się w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe lub  w pierwszym tygodniu po feriach zimowych.

 

         VIII.         SYSTEM         ODWOŁAWCZY

 

         Uczeń ma prawo do odwołania się zgodnie z procedurą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 30 kwietnia 2007r. § 3, pkt. 4, a szkoła ma obowiązek powołać komisję, w skład której wchodzić będzie dyrektor szkoły, wychowawca, dwóch nauczycieli przedmiotowych, przedstawiciel społeczności uczniowskiej, do zbadania i zweryfikowania oceny.

X.               EWALUACJA

 

W ciągu roku szkolnego prowadzone będą ankiety wśród uczniów, mające na celu sprawdzenie, czy:

-         kryteria są jasno przedstawione, znane uczniom i przestrzegane przez  nauczycieli,

 

-         w ocenianiu uczniów wykorzystywane są różne sposoby zbierania informacji  o osiągnięciach uczniów,

-     program nauczania jest dostosowany do możliwości dzieci i warunków szkolnych.