PROGRAM PROFILAKTYKI

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W DYNOWIE

NA ROK SZKOLNY 2009/10

 

 

 

 

„Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności do radzenia sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach życiowych.”

                                                                                                                                                                                                            Gerard Edwards

 

 

 

PROFILAKTYKA to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

 

 

CELEM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH JEST WZMOCNIENIE CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH PRZY JEDNOCZESNEJ REDUKCJI CZYNNIKÓW RYZYKA

 

 

 

ZADANIA

 

1.     Zwiększanie bezpieczeństwa uczniów w szkole………………………………………………………………...……………………. .3

  1. Ograniczanie zachowań agresywnych i przemocy w szkole…………………………………………………..…………………… 5
  2. Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego…………………………………………………………..………………………. ..7
  3. Rozszerzanie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia……………………………………..……………………….  9  
  4. Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju…………………………………   .12
  5. Wdrażanie metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych……………………………………………..…………………………… 14
  6. Rozpoznawanie niepożądanych zjawisk na terenie szkoły………………………………………………………………………..    15
  7. Rozszerzanie działań na rzecz profilaktyki uzależnień……………………………………………………………………………  ... 16

 

 


1. ZWIĘKSZANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE.

 

 

Działania

 

Oczekiwane efekty

 

Forma realizacji

Odpowiedzialni

i współodpowiedzialni

 

Uwagi

Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w szkole.

 

Uczeń zna zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wychowanie komunikacyjne w szkole.

Dyżury nauczycieli.

 

 Popularyzacja materiałów edukacyjnych.

 

Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.

 

 

 

- dyrektor,

- wychowawcy,

- nauczyciele,

- instytucje wspomagające

- rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy profilaktyczne Policji

Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.

Uczeń czuje się bezpiecznie w czasie przerw i imprez.

Złe zachowanie wywołuje natychmiastową reakcję pracowników szkoły.

 

Dyżury nauczycieli.

 

Przypominanie zasad

bezpiecznego spędzania przerw i zachowywania się w trakcie imprez szkolnych.

 

-         wychowawcy

-         nauczyciele

-         rodzice

 

Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły.

 

Uczeń stosuje w praktyce przepisy ruchu drogowego.

 

Pogadanki na temat bezpiecznej drogi

(godz. wych.)

-    wychowawcy,

-         nauczyciele

-         policjant

Współpraca z Policją  konkursy z zakresu ruchu drogowego i bezpiecznej drogi do

i ze szkoły.

 

 

 

 

 

Działania

 

Oczekiwane efekty

 

Forma realizacji

Odpowiedzialni

 i współodpowiedzialni

 

Uwagi

 

 

Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie.

 

 

 

 

Uczeń odpowiednio zachowuje się podczas ewakuacji.

Uczeń odpowiednio reaguje na przedmioty i substancje niebezpieczne.

 

Próbna ewakuacja.

 

 

Zapoznanie z zagrożeniami wynikającymi z kontaktu

z przedmiotami i substancjami niebezpiecznymi.

 

 

 

-    dyrektor,

-         nauczyciele,

-         rodzice

 

 

 

Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia:

- powódź,  pożar,

- zachowanie na szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej, boisku szkolnym

 

 

Uczeń wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

 

Próbny alarm przeciwpożarowy

 

 

- dyrektor,

- nauczyciele,

- wychowawcy

 

 

 

 

Współpraca z PPSP

w Dynowie

 

Uwzględnienie profilaktyki uzależnień

-problem narkotyków

-palenie papierosów

-picie alkoholu

-zachowania agresywne

 

 

Uczeń umie rozpoznać sytuacje

 

Ulotki, plakaty, pogadanki, filmy o tematyce profilaktyki uzależnień;

 

-   wychowawcy,

-    nauczyciele,

-    higienistka szkolna,

-         policjant,

-         rodzice

 

 

2. OGRANICZANIE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I PRZEMOCY W SZKOLE

 

 

Działania

 

Oczekiwane efekty

 

Forma realizacji

Odpowiedzialni i współodpowiedzialni

 

Uwagi

Diagnoza poziomu bezpieczeństwa

w szkole.

Nauczyciele znają zagrożenia występujące wśród uczniów.

 

 

Obserwacje, rozmowy.

 

 

-    dyrektor,

-         nauczyciele,

-         rodzice

 

Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić.

Uczeń wie, czym jest agresja.

 

Uczeń umie przeciwstawić się zachowaniom agresywnym.

 

Uczeń radzi sobie

z własnymi emocjami.

 

Uczeń wie, gdzie w razie potrzeby szukać pomocy.

 

Pogadanki z wychowawcami,  policją.

Realizacja programu profilaktycznego

,,Nie jesteś bezradny’’.

 

Konkurs plastyczny na temat agresji i przemocy.

 

 

 

-   wychowawcy,

-         nauczyciele

 

Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy.

 

Uczeń czuje się bezpiecznie.

 

Uczeń spędza przerwy bezpiecznie i aktywnie.

 

 

 

Dyżury nauczycieli.

Organizowanie

bezpiecznych zabaw w czasie przerw.

Prowadzenie kół zainteresowań

 Konkursy, imprezy organizowane przez S.U.

i rodziców.

 

 

-    nauczyciele,

-    wychowawcy,

-         pracownicy szkoły,

-         rodzice

 

 

 

Działania

 

Oczekiwane efekty

 

Forma realizacji

Odpowiedzialni

i współodpowiedzialni

 

Uwagi

Kształtowanie umiejętności

zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji

 

Uczeń nabywa umiejętności nieagresywnych  reakcji oraz kontroluje swoje emocje.

Zna i przestrzega normy moralne.

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczycieli.

 

 

Zajęcia grupowe.

 

 

- dyrektor,

- instytucje wspierające,

- wychowawcy,

- nauczyciele,

 

 

- rodzice

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Razem przeciw przemocy”, z Policją

 

Rządowy Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

 .

 

Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych.

Wzbudzanie empatii, tolerancji i zachowań prospołecznych.

Uczeń zna i szanuje normy i wartości społecznych, kulturowe, rodzinne, szkolne.

Uczeń ma poczucia własnej wartości  i skuteczności.

Uczeń umie być tolerancyjny i ma świadomość zagrożeń płynących z braku tolerancji.

 

Zajęcia w klasach.

Ćwiczenia afirmujące, podnoszące samoocenę, uczenie samoakceptacji.

Kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami.

 

- dyrektor,

- wychowawcy,

- nauczyciele

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

Wzmocnienie więzi między rodzicami i dzieckiem.

Rodzice zwracają uwagę na treści dostępne dla swych dzieci, filtrują je.

 

Pogadanki, prelekcje o tematyce przemocy i agresji w mediach, grach komputerowych, prasie młodzieżowej na spotkaniach z rodzicami.(XI, I, IV)

 

- dyrektor,

- wychowawcy

 

 

3. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO

 

 

Działanie

 

Oczekiwane efekty

 

Forma realizacji

Odpowiedzialni

 i współodpowiedzialni

 

Uwagi

 

 

 

 

Przedstawienie zasad

i reguł współżycia
w klasie i szkole

Uczeń zna obowiązki

i prawa wynikające ze Statutu Szkoły. Przestrzega je.

Uczeń zna podstawowe zasady dobrego wychowania i stosuje się do nich.

Uczeń ubiera się stosownie do okoliczności.

Uczeń współtworzy i stosuje reguły ustalone w zespole klasowym.

Zapoznanie ze Statutem Szkoły.

 

 

Pogadanki na temat zasad dobrego wychowania.

 

 

 

 

Ustalenie wewnętrznych zasad obowiązujących w klasie i szkole.

 

- wychowawcy,

- nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja prawna uczniów.

Uczeń zna swoje prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły i Konwencji praw dziecka

- Zajęcia, pogadanki      w klasach,

- Godzina z wychowawcą

 

- wychowawcy

Konkurs ze znajomości praw i obowiązków ucznia-XI

 

 

 

 

Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych osób.

Uczeń rozumie potrzebę pomagania innym.

Uczeń respektuje potrzeby niepełnosprawnych.

Uczeń angażuje się w akcje pomocy potrzebującym.

 

 

Podejmowanie tematyki dotyczącej potrzeby pomagania innym.

Uświadamianie potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Udział w akcjach charytatywnych(Góra Grosza, WOŚP)

 

Pomoc koleżeńska

 

 - wychowawcy,

 -  nauczyciele,

 - rodzice

 

 

 

Działanie

 

Oczekiwane efekty

 

Forma realizacji

 

 

Odpowiedzialni

 

Uwagi

 

 

 

 

Integrowanie społeczności szkolnej.

Uczeń zachowuje się stosownie do sytuacji.

Uczeń czuje się odpowiedzialny za dobre imię szkoły.

Uczniowie poznają swoje zainteresowania, uzdolnienia.

Uczeń czuje się częścią zespołu i jest współodpowiedzialny za jego sukces.

Szkoła cieszy się dobrą opinią.

Organizowanie uroczystości

i imprez szkolnych

-         Święto Edukacji Narodowej

-         Ślubowanie uczniów I klasy

-         Spotkanie opłatkowe

-         Dzień Seniora

-         Widowisko Maryjne

-         Piknik rodzinny

Organizowanie wycieczek.

 

 

Prezentowanie osiągnięć uczniowskich (konkursy, wystawy, gazetki, szkolna strona internetowa, czasopismo, ,DYNOWINKA”)

Organizowanie zajęć otwartych.

 

 

- dyrektor,

- nauczyciele,

- wychowawcy,

 - Rada Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ROZSZERZANIE DZIAŁAN NA RZECZ PROPAGOWANIA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

 

 

Działanie

 

Oczekiwane efekty

 

Forma realizacji

Odpowiedzialni i współodpowiedzialni

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagowanie zdrowego trybu życia

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

 

 

Uczeń zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania.

 

 

Uczeń rozumie wpływ reklamy na konsumenta.

 

Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia.

 

Uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z wad postawy.

 

 

Korygowanie wad postawy.

 

Uwrażliwienie uczniów na skutki różnych niebezpiecznych sytuacji.

 

Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów. Stosowanie przerw śródlekcyjnych.

(Kl. 1-3)

 

Pogadanki w klasach na temat zdrowego żywienia.

Akcje promocyjne

 

Wyjaśnianie roli reklamy

 

 

Wyjazdy na wycieczki, zajęcia na świeżym powietrzu.

Przeprowadzanie zajęć otwartych dla rodziców, ukazujących sposoby zapobiegania i korekcji wad postawy.

 

 

Pogadanki ,  prelekcje

 

- dyrektor,

- wychowawcy,

- nauczyciele,

-instytucje wspomagające, - konserwator,

- higienistka szkolna,

- rodzice,

-policjant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

Akcje „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”

 

 

 

Udział w rządowym programie

„Radosna szkoła”

 

 

Działanie

 

Oczekiwane efekty

 

Forma realizacji

Odpowiedzialni

i współodpowiedzialni

 

Uwagi

 

 

Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Uczeń umie rozsądnie gospodarować czasem wolnym.

Zna sposoby aktywnego spędzania czasu.

 

Pogadanki.

Organizowanie imprez sportowych, gier i zabaw ruchowych, wyjazdów na basen.

Wycieczki szkolne

- wychowawcy,

- nauczyciele,

-rodzice

 

Dzień Sportu,  zawody sportowe

 

 

 

 

Uświadomienie konieczności zachowania higieny
i ergonomii pracy.

 

Uczeń wie w jakiej pozycji powinien spać, jeść, odrabiać lekcje, czytać itp.

Pogadanki, rozmowy na temat higieny pracy.

Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała.

Stosowanie przerw śródlekcyjnych.

Dbanie o właściwy odpoczynek podczas przerw zgodny

z rozwojem psychofizycznym (bezpieczne gry, zabawy, walka z hałasem).

 

- wychowawcy,

- nauczyciele dyżurujący,

- higienistka szkolna,

-rodzice

 

 

 

Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie

i higienę osobistą.

 

Uczeń zna i stosuje zasady higieny osobistej.

Pogadanka z pielęgniarką

Pogadanki na temat fizycznego rozwoju człowieka.

Przeprowadzenie fluoryzacji i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej.

Zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór.

 

 

-    wychowawcy,

-         higienistka,

-         rodzice

 

fluoryzacja

 

Działanie

 

Oczekiwane efekty

 

Forma  realizacji

Odpowiedzialni

i współodpowiedzialni

 

Uwagi

 

Poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia

 

Uczeń chętnie bierze udział i wykazuje się umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania.

 

 

 Praca w zespole wokalno – instrumentalnym.

 

 

 

-  nauczyciel muzyki

 

 

 

 

5. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU WZMOCNIENIE MOTYWACJI DO WŁASNEGO ROZWOJU

 

 

Działanie

 

Oczekiwane efekty

 

Forma realizacji

Odpowiedzialni i współodpowiedzialni

 

Uwagi

 

 

Uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości.

 

 

 

Uczeń lepiej zna siebie.

 

 

Uczeń zna swoje zalety.

 

Uczeń dostrzega możliwości osiągnięcia sukcesu.

 

Zdiagnozowanie  ucznia pod kątem jego możliwości.

Podkreślanie mocnych stron  dziecka.

Ukazanie perspektyw rozwoju.

 

- wychowawcy,

-nauczyciele,

-rodzice

 

 

 

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

 

Organizowanie kół zainteresowań.

Angażowanie uczniów do udziału w konkursach.

Organizowanie różnych form przeglądu twórczości dzieci.

 

 

Uczeń rozwija swoje zainteresowania.

Uczeń bierze udział w konkursach i przeglądach twórczości.

 

-   wychowawcy,

-         nauczyciele,

-         rodzice

 

Szkolne koła zainteresowań

 

Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

 

 

Uczeń rozumie i dostrzega sens bycia wartościowym człowiekiem.

 

Prezentowanie sylwetek wartościowych postaci z naszego regionu

i Wielkich Polaków

 

-   wychowawcy,

-         nauczyciele,

-         rodzice

 

 

 

 

 

Działanie

 

Oczekiwane efekty

 

Forma realizacji

Odpowiedzialni i współodpowiedzialni

 

Uwagi

 

 

 

Pomoc uczniom

w przezwyciężaniu własnych trudności

i ograniczeń.

Organizowanie zespołów wyrównawczych.

Objęcie uczniów opieką logopedyczną, pedagogiczną

i psychologiczną.

Prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów .

Uczeń uzupełnia braki

w wiadomościach
i umiejętnościach.

Uczeń korzysta z pomocy  specjalistów(w razie potrzeby).

Rodzice współpracują

z nauczycielami

w przezwyciężaniu indywidualnych trudności uczniów.

- dyrektor,

- nauczyciele prowadzący,

  zespoły,

 

 

 

- rodzice

 

 

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania

i ujawniania swoich uczuć i emocji.

Realizowanie tematyki dotyczącej uczuć, asertywności, emocji, empatii.

Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Uczeń umie wyrazić

i nazwać uczucia i emocje.

 

Uczeń radzi sobie ze stresem.

 

- wychowawcy,

 

 

 

 

6. WDRAŻANIE METOD RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH

 

 

Działanie

 

Oczekiwane efekty

 

Forma realizacji

Odpowiedzialni i współodpowiedzialni

 

Uwagi

 

Poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych.

 

 

Uczeń zauważa symptomy trudnych sytuacji.

Nazywa swój problem

 

Podejmowanie tematyki dotyczącej sytuacji trudnych

i niebezpiecznych.

 

 

- wychowawcy

 

 

 

 

Wdrażanie metod asertywnych.

 

 

Uczeń zachowuje się odpowiednio do sytuacji.

 

Ćwiczenia w umiejętności odmawiania i wyrażania swego zdania.

 

 

- wychowawcy,

-nauczyciele

 

 

 

 

Umiejętne szukanie pomocy.

 

Uczeń aktywnie reaguje na sytuacje trudne

i niebezpieczne.

Wie, do kogo zwrócić się

o pomoc w razie potrzeby.

 

 

Informowanie o osobach

i instytucjach niosących pomoc(ulotki, pogadanki w ramach godz.wych.)

 

- dyrektor,

- wychowawcy,

- nauczyciele

 

 

 

Stowarzyszenia, poradnie, fundacja min.

„Dzieci Niczyje”

 

 

 

7.    ROZPOZNAWANIE NIEPOŻĄDANYCH ZJAWISK NA TERENIE SZKOŁY

 

 

Działanie

 

Oczekiwane efekty

 

Forma realizacji

Odpowiedzialni

i współodpowiedzialni

 

Uwagi

 

 

Dokładne zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami ocen zachowania.

Uczeń zna regulamin szkoły.

Uczeń stosuje zasady wynikające z regulaminu szkoły.

Uczeń zna konsekwencje wynikające

z nieprzestrzegania regulaminu szkoły.

Uczeń zna kryteria ocen zachowania.

Uczeń stosuje się do nich.

 

Lekcje wychowawcze dotyczące regulaminu szkoły

i kryteriów ocen zachowania.

 

 

- wychowawcy

 

Uczniowie podpisem

potwierdzają

znajomość kryteriów.

 

 

 

 

Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów.

 

Uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia.

 

Uczeń przestrzega punktualności.

 

 

Kontrolowanie nieobecności na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Systematyczne zaznaczanie spóźnień w dziennikach.

Restrykcyjne egzekwowanie usprawiedliwień.

 

 

- dyrektor,

- wychowawcy,

- nauczyciele,

-rodzice

 

 

 

 

 

8.    ROZSZERZANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

 

 

Działanie

 

Oczekiwane efekty

 

Forma realizacji

 

Odpowiedzialni

 

Uwagi

 

 

 

Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków.

Wychowawca zna sytuację rodzinną swoich wychowanków.

Zwraca szczególną uwagę na uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.

Rozmowa wychowawców

z  dyrektorem

- dyrektor,

- wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie programów profilaktycznych.

Uczeń rozumie zagrożenia wynikające ze stosowania używek.

Potrafi odmówić.

W razie potrzeby zwraca się o pomoc do dorosłych.

 

Nauczyciele posiadają wiedzę na temat profilaktyki uzależnień.

Większa grupa nauczycieli jest przygotowana do realizowania programów profilaktycznych.

Realizowanie programu profilaktycznego ,,Dziękuję, nie biorę”.

Udział w konkursach

dotyczących profilaktyki uzależnień.

 

Szkolenia nauczycieli
w zakresie profilaktyki oraz realizacji programów profilaktycznych.

 

 

- wychowawcy,

- nauczyciele

 

 Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (MKRPA)

 

 


 

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki

 

 

 

EWALUACJA

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 będzie ulegał modyfikacji (ewaluacji) co najmniej 1 raz w roku szkolnym,  w zależności od sytuacji i potrzeb grup tworzących społeczność szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli.

Metody tj. np.: ankiety, rozmowy, obserwacje, wykorzystane w ewaluacji wynikać będą z charakteru działań, warunków i okoliczności w których te działania są realizowane. Wyniki będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.